Kinderen die nood hebben aan het type basisaanbod zijn welkom in Wonderwijs Brugge. Voor hen willen wij de beste keuze zijn. Heel concreet denken we hierbij aan :

  • kinderen met leerstoornissen : b.v. dyslexie of  dyscalculie,
  • kinderen met een leerbeperking,
  • kinderen met een combinatie van leer-en ontwikkelingsproblemen.
  • kinderen met vertraagde ontwikkeling
  • Ook kinderen uit het kleuteronderwijs kunnen nog rechtstreeks toegang krijgen tot de start van het basisaanbod wanneer blijkt dat de voorgestelde aanpassingen in het kleuteronderwijs ontoereikend  zijn en een individueel werkplan noodzakelijk is.

Wonderwijs Brugge geeft buitengewoon onderwijs aan kinderen met specifieke zorgvragen en nood aan een type basisaanbod. Wanneer de zorgvragen de mogelijkheden van het gewoon onderwijs overstijgen (maw. wanneer de aanpassingen in het gewoon onderwijs ontoereikend zijn om het kind verder te begeleiden) worden kinderen doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs. Voor het type basisaanbod is geen specifieke diagnose vereist.

De school streeft ernaar om kinderen terug te laten keren naar het gewoon onderwijs. Regelmatig overleg met ouders, CLB en externen draagt ertoe bij dat de school haar doelstellingen kan nastreven en waarmaken.

De procedure om kinderen te oriënteren naar het buitengewoon onderwijs wordt  nu gewijzigd. Er worden verschillende stappen in de zorg gezet. Wanneer de aanpassingen in het gewoon onderwijs ontoereikend zijn om het kind verder te begeleiden, worden kinderen doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs.  De zorgvraag overstijgt dan de draagkracht van het gewoon onderwijs en vraagt om gespecialiseerde hulp.

Daarna kunnen de leerlingen terug naar het gewoon lager onderwijs, al dan niet met leersteun tenzij men na een grondige evaluatie binnen de klassenraad opteert om het basisaanbod te verlengen.

De CLB’s spelen hierbij een sleutelrol om het proces te bewaken en een gerichte samenwerking tussen het gewoon en buitengewoon onderwijs mogelijk te maken.

Er is nauwe samenwerking met ouders, externe diensten, CLB en het gewoon onderwijs